Verse variants (3)

Verse Line Occurrence Occurrence Location Manuscript
Σοφῶς τέτευχας ὦ πυθαγόρα τάδε, 1/2 [20920] Σοφῶς τέτευχας ὦ πυθαγόρα τάδε f. 101r MILAN - Biblioteca Ambrosiana D 15 sup.
σοφῶς τέτευχας, ὦ πυθαγόρα, τάδε 1/2 [21357] σοφῶς τέτευχας, ὦ πυθαγόρα, τάδε (unsure) f. 2v MUNICH - Bayerische Staatsbibliothek - gr. 507
σοφῶς τέτευχας ὦ πυθαγόρα τάδε· 1/2 [17756] σοφῶς τέτευχας ὦ πυθαγόρα τάδε f. 101r VATICAN CITY - Biblioteca Apostolica Vaticana - Vat. gr. 114