Person
Diether Roderich Reinsch

Name Diether Roderich Reinsch
Article(s)
As Author:
D. Harlfinger, D. Reinsch 1970, Die Aristotelica des Parisinus Gr. 1741, Philologus, 114, 28-50
Book(s)
As Author:
Book chapter(s)
As Author:
D. Reinsch 1992, Ηπειρωτικά χειρόγραφα - μερικές παρατηρήσεις και σκέψεις, in E. Chrysos (ed.), Το Δεσποτάτο της Ηπείρου. Πρακτικά Διεθνών Συμποσίων για το Δεσποτάτο της Ηπείρου (Άρτα 27-32 Μαΐου 1990), Arta, 545-550
Last modified: 2020-09-21.